අරමින්තා ස්පුකි – තක්කඩි රීරි පිසාච පැංචා – Book Hunter
20% OFF

අරමින්තා ස්පුකි – තක්කඩි රීරි පිසාච පැංචා

රු400.00

In Stock

Quick Overview

Thakkadi Riiri Pisacha Pancha, takkadi, riri pisacha pancha, aramintha spuki, ganga niroshini suduwalikanda, kids, lama, child, adventure, funny , anji, Araminta Spookie, Vampire Brat, Angie Sage, ගංගා නිරෝෂණී සුදුවැලිකන්ද, Ganga Niroshanee Suduwelikanda books,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

අරමින්තා ස්පුකි – තක්කඩි රීරි පිසාච පැංචා – Rs.500 – 20% discount Rs.400/=

Sinhala translation of “Araminta Spookie – Vampire Brat” by Angie Sage.
Araminta thinks something horrible is hiding in the deep, hidden passages of Spookie House—could it be a werewolf? Add to that the arrival of Uncle Drac’s creepy nephew, Max, and Araminta knows things will never be the same. Max is Wanda’s new best friend, and Araminta finds him annoying.

Additional information

book author

Publisher

My Cart (0 items)

No products in the cart.