ඈන් පොත් කට්ටලය – Book Hunter
10% OFF

ඈන් පොත් කට්ටලය

රු3,555.00

In Stock

Quick Overview

anne book pack, Anne of Green Gables, Lucy Maud Montgomery, L.M.Montgometry,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

L.M.Montgometry විසින් රචිත
ඈන් පොත් කට්ටලය 10% ක වට්ටම් සහිතව ඇණවුම් කිරීමට කුරියර් ගාස්තු දැනගැනීමට අපට ඉන්බොක්ස් කරන්න

ඈන් 1 —- Rs.600 -10% discount Rs.540
ඈන් 2 —- Rs.550-10% discount Rs.495
ඈන් 3 —- Rs.500-10% discount Rs.450
ඈන් 4 —- Rs.450-10% discount Rs.405
ඈන් 5 —- Rs.400-10% discount Rs.360
ඈන් 6 —- Rs.400-10% discount Rs.360
ඈන් 7 —- Rs.500-10% discount Rs.450
ඈන් 8 —- Rs.550-10% discount Rs.495

එකතුව රු.3950
වට්ටමක් ලැබුන පසු රු.3555

This book set is a translation of “Anne of Green Gables”, in 1908 by Canadian author Lucy Maud Montgomery. It is written for all ages, it has also been considered as a classic children’s novel since the mid-twentieth century.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඈන් පොත් කට්ටලය”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.