ඉගෙනුම සපල කර ගැනීමේ උපදෙස් අත්පොත – Book Hunter
20% OFF

ඉගෙනුම සපල කර ගැනීමේ උපදෙස් අත්පොත

රු368.00

In Stock

Quick Overview

igenuma sapala kara ganeema upadas ath potha, ඉගෙනුම සපල කර ගැනීමේ උපදෙස් අත්පොත, How To Study In College, Walter Pauk, Motivational Books, Self Help Book,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

ඉගෙනුම සපල කර ගැනීමේ උපදෙස් අත්පොත Rs.460 -20% discount Rs.368/=

This book is the sinhala translation of “How To Study In College” by Walter Pauk.
Aiming to support students in any discipline, with a friendly tone and straightforward presentation of academic study skills and without being condescending or didactic, this book guides students through various methods of improving study habits. It also offers advanced students an opportunity to improve their skills.

My Cart (0 items)

No products in the cart.