උමතු බිමෙන් පලා යාම – Book Hunter
20% OFF

උමතු බිමෙන් පලා යාම

රු680.00

In Stock

Quick Overview

Escape From Asylum, Madeleine Roux, Umathu Bimen Pala Yama, උමතු බිමෙන් පලා යාම, Thriller, novels,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

උමතු බිමෙන් පලා යාම Rs.850 -20% discount Rs.680/=

This book is the sinhala translation of  “Escape From Asylum” by Madeleine Roux.
In this terrifying prequel novel to the New York Times bestselling Asylum series, a teen is wrongfully committed to the Brookline psychiatric hospital and must find a way out—before he becomes the next victim of the evil warden’s experiments.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “උමතු බිමෙන් පලා යාම”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.