එලිසාගේ බලු පැටියා – Book Hunter
20% OFF

එලිසාගේ බලු පැටියා

රු296.00

In Stock

Quick Overview

Elisage Balu Patiya, eliza’s dog, ganga niroshini suduwalikanda, kids, child, lama, teen, එලිසාගේ බලු පැටියා, Betsy Hearne, ගංගා නිරෝෂණී සුදුවැලිකන්ද, Ganga Niroshanee Suduwelikanda books,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

එලිසාගේ බලු පැටියා – Rs.700 -20% discount Rs.560/=

This book is the sinhala translation of the book “Eliza’s Dog” by Betsy Hearne.
Ten-year-old Eliza is finally allowed to have a puppy, a sheepdog that she falls in love with at the end of a vacation in Ireland. Eliza thinks it’s going to be perfect having a dog around the house, but she soon discovers that caring for a puppy is not all fun and games.

Additional information

book author

Publisher

My Cart (0 items)

No products in the cart.