ඔබේ දරුවාට නව ලොවක් – Book Hunter
20% OFF

ඔබේ දරුවාට නව ලොවක්

රු280.00

In Stock

Quick Overview

obe-daruwata-nawa-lowak, Self-help Books, Motivational Books, ඔබේ දරුවාට නව ලොවක්, Education for a New World, Maria Montessori, 

 

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

ඔබේ දරුවාට නව ලොවක් – Rs.350 -20 % discount Rs.280/=

This book is the sinhala translation of “Education for a New World” by Maria Montessori.
The purpose of this book is to expound and defend the great powers of the child, and to help teachers to a new outlook which will change their task from drudgery to joy, from repression to collaboration with nature.

My Cart (0 items)

No products in the cart.