කුමාඕන්හි මිනී කන ව්‍යාඝ්‍රයෝ – Book Hunter
15% OFF

කුමාඕන්හි මිනී කන ව්‍යාඝ්‍රයෝ

රු425.00

In Stock

Quick Overview

Man-Eaters Of Kumaon, Kumaonhi Mini Kana Wyagrayo, kumaonhi mene khana wyagrayo, kumaonhi mini kana wiyagrayo, Jim Corbett,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

කුමාඕන්හි මිනී කන ව්‍යාඝ්‍රයෝ Rs.500 -15% discount Rs.425/=

This book is the sinhala translation of “Man-Eaters Of Kumaon” by Jim Corbett.
Man-Eaters of Kumaon is a 1944 book written by hunter-naturalist Jim Corbett. It details the experiences that Corbett had in the Kumaon region of India from the 1900s to the 1930s, while hunting man-eating Bengal tigers and Indian leopards. One tiger, for example, was responsible for over 400 human deaths.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කුමාඕන්හි මිනී කන ව්‍යාඝ්‍රයෝ”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.