ජන සංහාරයේ දින පොත – Book Hunter
20% OFF

ජන සංහාරයේ දින පොත

රු464.00

In Stock

Quick Overview

jana sanharaye dina potha, pradeep kumara balasooriya, ප්‍රදීප් කුමාර බාලසූරිය, ජන සංහාරයේ දින පොත, The Secret Holocaust Diaries, Nonna Bannister, Biography, Autobiography

 

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

ජන සංහාරයේ දින පොත Rs. 580 -20% discount Rs. 464/-

This book is the sinhala translation of “The Secret Holocaust Diaries” by Nonna Bannister.
Nonna Bannister carried a secret almost to her Tennessee grave: the diaries she kept as a young girl experiencing the horrors of the Holocaust while learning compassion and love for her fellow human beings.

My Cart (0 items)

No products in the cart.