ටින් ටින් සෝවියට් දේශයේ – Book Hunter
10% OFF

ටින් ටින් සෝවියට් දේශයේ

රු540.00

In Stock

Quick Overview

ටින් ටින් සෝවියට් දේශයේ, tintin soviet deshaye, tintin soviyat deshaye, Tintin in the Land of the Soviets, Hergé,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

ටින් ටින් සෝවියට් දේශයේ 600 – 10% වට්ටම් සමග 540

This book is the sinhala translation of “Tintin in the Land of the Soviets” by Hergé.

Tintin in the Land of the Soviets is the first volume of The Adventures of Tintin, the comics series by Belgian cartoonist Hergé

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ටින් ටින් සෝවියට් දේශයේ”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.