තරුවයි ඔබ මගේ හදවත බබලවන – Book Hunter
20% OFF

තරුවයි ඔබ මගේ හදවත බබලවන

රු440.00

In Stock

Quick Overview

Tharuwai Oba Mage Hadawatha Babalawana, තරුවයි ඔබ මගේ හදවත බබලවන, Taruwai Oba Mage Hadawatha Babalawana, Stars In My Heart, Barbara Cartland, Romance novel, Romantic books, love story,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

තරුවයි ඔබ මගේ හදවත බබලවන – Rs.550 -20% discount Rs.440/=

This book is the sinhala translation of Stars In My Heart” by Barbara Cartland.
Young Gisela Musgrave so resembles Elizabeth, Empress of Austria, that the Empress asks her to visit the aging Lord Quenby in her stead so she can go hunting.

Additional information

book author

Publisher

My Cart (0 items)

No products in the cart.