දුම්රියේ යුවතිය – Book Hunter
20% OFF

දුම්රියේ යුවතිය

රු640.00

In Stock

Quick Overview

දුම්රියේ යුවතිය, The Girl On The Train, Paula Hawkins, dumriye yuwathiya, dhumriye yuwathiya, Thriller book,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

දුම්රියේ යුවතිය Rs.800 – 20% discount Rs.640/-

This book is the sinhala translation of “The Girl On The Train” by Paula Hawkins.
The Girl on the Train is a 2015 psychological thriller novel by British author Paula Hawkins that gives narratives from three different women about relationship troubles and binge drinking.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “දුම්රියේ යුවතිය”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.