නිදහසේ රැජිණ 1 – අඳුරු අධිරාජ්‍ය – Book Hunter
20% OFF

නිදහසේ රැජිණ 1 – අඳුරු අධිරාජ්‍ය

රු560.00

In Stock

Quick Overview

nidahase rajina 1, අඳුරු අධිරාජ්‍ය,aduru adhirajya, egypt, manel karunathilake, Christian Jacq, The Empire of Darkness,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

අඳුරු අධිරාජ්ය Rs.700 with 20% discount Rs.560/=

This book is the sinhala translation of “The Empire of Darkness” by Christian Jacq.
Christian Jacq, author of the international triumphs Ramses and The Stone of Light, brings the people and passions of ancient Egypt to life in an enthralling epic novel in three volumes.
Egypt is a shadow of its former self. An army of barbarians mounted on horse-drawn chariots has swept through the Empire, destroying everything in its path. Known as the Hyksos, these “leaders from foreign lands” have reduced the country of the pharaohs to slavery. Only the city of Thebes resists, protected by the widow of the last pharaoh, Teti the Small. But Teti knows that her reign is limited, that it’s only a matter of time before her men succumb to the barbarities of the cruel Hyksos. She has an eighteen-year-old daughter, however: Ahhotep. Fierce, beautiful, and courageous, this girl whom history will call “Egypt’s Joan of Arc” will never accept defeat. And so she decides to re-ignite the flame of Egyptian resistance. All by herself.
Combining historical fact with a vivid imagination, Christian Jacq tells the enthralling true story of this Ancient Egyptian warrior-heroine. Without the courage and passion of Queen Ahhotep, the Valley of the Kings and the glorious treasures of the pharaohs, including Ramses the Great, would never have existed.

My Cart (0 items)

No products in the cart.