පොලියානා පොත් කට්ටලය – Book Hunter
20% OFF

පොලියානා පොත් කට්ටලය

රු1,552.00

In Stock

Quick Overview

Poliyana,poliyanna, pollyanna, kathyana amarasinghe, child, lama, kids, teenage, teen, Eleanor H. Porter

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

පොලියානා පොත් කට්ටලය 20% වට්ටමක් සමගින් BookHunter.LK වෙතින් දැන් ලබාගත හැක.

පොලියානා 750 – 20% discount 600
සතුට බෙදන පොලියානා 630 – 20% discount 504
ජිම් සහ පොලියානා 560 – 20% discount 448

එකතුව රු 1940
වට්ටම් සහිත එකතුව = රු 1552

Pollyanna is a 1913 novel by American author Eleanor H. Porter, considered a classic of children’s literature. The book’s success led to Porter’s soon writing a sequel, Pollyanna Grows Up.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පොලියානා පොත් කට්ටලය”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.