මැණික් ඇසක් ඇති කොටියා – Book Hunter
20% OFF

මැණික් ඇසක් ඇති කොටියා

රු520.00

In Stock

Quick Overview

මැණික් ඇසක් ඇති කොටිය,  The Eye of the Tiger, Wilbur Smith, menik aesak athi kotiya, menik asak athi kotiya,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

මැණික් ඇසක් ඇති කොටියා Rs.650 -20% discount Rs.520/=

This book is the sinhala translation of “The Eye of the Tiger” by Wilbur Smith.
පරිවර්තනය – සුසන්ත කොඩිතුවක්කු
The Eye of the Tiger is a 1975 novel by Wilbur Smith set among the islands of the Indian Ocean and in England and the waters offshore. Film rights were bought by producer Michael Klinger who had made two films based on Smith novels. Although Smith did a screenplay, no movie has resulted as of 2016.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මැණික් ඇසක් ඇති කොටියා”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.