මිලී මොලී මැන්ඩීගේ තවත් වැඩ කටයුතු – Book Hunter
10% OFF

මිලී මොලී මැන්ඩීගේ තවත් වැඩ කටයුතු

රු495.00

Out of stock

Quick Overview

මිලී මොලී මැන්ඩීගේ තවත් වැඩ කටයුතු, Milly Molly Mandy, Joyce Lankester Brisley, Children’s books, kid’s books, Further Doings of Milly Molly Mandy, ගංගා නිරෝෂණී සුදුවැලිකන්ද, Ganga Niroshanee Suduwelikanda books,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

මිලී මොලී මැන්ඩීගේ තවත් වැඩ කටයුතු Rs.550 -10% discount Rs.495/-

This book is the sinhala translation of “Further Doings of Milly Molly Mandy” by Joyce Lankester Brisley.

Join the little girl in the candy-striped dress as Milly-Molly-Mandy has a tea-party, writes letters, and goes camping – whatever she and her friends are up to, you’re sure to have fun when they’re around!

The much-loved stories of Milly-Molly-Mandy and her everyday adventures in the countryside have charmed generations of children since their first publication in 1928. Perfect for reading aloud, these twelve stories will bring back happy memories for parents and grandparents, and introduce younger readers to an enduringly popular heroine and her friends little-friend-Susan, Billy Blunt and Toby the dog.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මිලී මොලී මැන්ඩීගේ තවත් වැඩ කටයුතු”

Your email address will not be published.

You may also like…

My Cart (0 items)

No products in the cart.