මෙන්ලිට මතකද මෙන්ලි – Book Hunter
20% OFF

මෙන්ලිට මතකද මෙන්ලි

රු600.00

In Stock

Quick Overview

මෙන්ලිට මතකද මෙන්ලි, Remember Me, Mary Higgins Clark, menley mathakada menley, menlita mathakada menli, menlita matakada menli,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

මෙන්ලිට මතකද මෙන්ලි Rs.750 -20% discount Rs.600/=

This book is the sinhala translation of “Remember Me” by Mary Higgins Clark.
Unable to forgive herself for the death of her two-year-old son Bobby in a car accident, Menley Nichols’ marriage to Adam starts to fall apart – until the birth of their daughter Hannah. Determined to rebuild a life together around their precious baby, Menley and Adam decide to rent a house on Cape Cod for a month, confidant that the tranquility of the place will be ideal for Menley and little Hannah. But the peace they crave is disturbed when strange things start to happen – incidents which make Menley relive the horror of the accident in which she lost Bobby… incidents which make her fear for Hannah. And step by step, Menley and Adam are drawn into a dark and sinister web of events which threatens their marriage, their child and ultimately Menley’s sanity.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මෙන්ලිට මතකද මෙන්ලි”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.