රිදී විල් තෙර – Book Hunter
19% OFF

රිදී විල් තෙර

රු639.00

In Stock

Quick Overview

රිදී විල් තෙර, ridi wil thera, By the Shores of Silver Lake, Laura Ingalls Wilder, ගංගා නිරෝෂිණී සුදුවැලිකන්ද, විජේසූරිය ග්‍රන්ථ කේන්ද්‍රය, Little house, Ganga Niroshini Suduwelikanda, ගංගා නිරෝෂණී සුදුවැලිකන්ද, Ganga Niroshanee Suduwelikanda books,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

රිදී විල් තෙර 670 with Discount 549

This book is the sinhala translation of “By the Shores of Silver Lake” by Laura Ingalls Wilder, (Little House series)

Four series of books expand the Little House series to include five generations of Laura Ingalls Wilder’s family. The “Martha Years” and “Charlotte Years” series, by Melissa Wiley, are fictionalized tales of Laura’s great-grandmother in Scotland in the late 18th century and grandmother in early 19th century Massachusetts. The “Caroline Years” series narrates Wilder’s mother, Caroline Quiner’s, childhood in Wisconsin. The Rose Years (originally known as the “Rocky Ridge Years”) series follows Rose Wilder Lane from childhood in Missouri to early adulthood in San Francisco. It was written by her surrogate grandson Roger MacBride.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රිදී විල් තෙර”

Your email address will not be published.

You may also like…

My Cart (0 items)

No products in the cart.