ලියනගේ අමරකීර්ති කෘතීන් කට්ටලය – Book Hunter
10% OFF

ලියනගේ අමරකීර්ති කෘතීන් කට්ටලය

රු4,212.00

In Stock

Quick Overview

ලියනගේ අමරකීර්ති කෘතීන් කට්ටලය,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

ලියනගේ අමරකීර්ති මහතා විසින් රචිත කෘතීන් කිහිපයක් 10% වට්ටම් සහිතව ඔබේ නිවසටම ගෙන්වා ගන්න. එක පොතක් හෝ පොත් කිහිපයක් මිලදී ගත හැක.

නෙරූදාගේ ලියුම්කාරයා 400 – 10% Discount 360
කුරුලු හදවත 650 – 10% Discount 585
රතු ඉරි අදින අත 500 – 10% Discount 450
ගෙදරාවට සිතියම 400 – 10% Discount 360
පිදුරු බල්ලෝ 600- 10% Discount 540
අට වක පුත්තු 850- 10% Discount 765
අහම්බකාරක 700 – 10% Discount 630/=
දුවන වට්ටියා හා හිනාවෙන ටිකිරා 580-10% Discount 522

පොත්වල වටිනාකම රු. 4680
වට්ටම් සමග එකතුව = රු.4212

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ලියනගේ අමරකීර්ති කෘතීන් කට්ටලය”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.