විශිෂ්ට සමතුන් දුර්වල සමතුන් යටතේ සේවය කරන්නේ ඇයි? – Book Hunter
20% OFF

විශිෂ්ට සමතුන් දුර්වල සමතුන් යටතේ සේවය කරන්නේ ඇයි?

රු600.00

In Stock

Quick Overview

vishishta samathun, ප්‍රදීප් කුමාර බාලසූරිය, pradeep kumara balasooriya, why A students work for C students,  Self-help Books, Motivational Books, Why “A” students work for “Cstudents, Robert Kiyosaki,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

විශිෂ්ට සමතුන් දුර්වල සමතුන් යටතේ සේවය කරන්නේ ඇයි? Rs.750 -20 % discount Rs.600/=

This book is the sinhala translation of “Why “A” students work for “Cstudents” by Robert Kiyosaki.
Kiyosaki expands on his belief that the school system was created to churn out ‘Es’/ Employees … those ‘A Students’ who read well, memorise well and test well … and not the creative thinkers, visionaries and dreamers -entrepreneurs-in-the-making … those “C Students who grow up to be the innovators and creators of new ideas, businesses, applications and products.

My Cart (0 items)

No products in the cart.