විසල් මිහි මඬල මත බොඳ වෙයිද මගෙ සිහින – Book Hunter
20% OFF

විසල් මිහි මඬල මත බොඳ වෙයිද මගෙ සිහින

රු496.00

In Stock

Quick Overview

Visal Mihi Mandala Matha Bondha Weidha Mage Sihina, විසල් මිහි මඬල මත බොඳ වෙයිද මගෙ සිහින, The Land, Mildred D. Taylor,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

විසල් මිහි මඬල මත බොඳ වෙයිද මගෙ සිහින Rs.620 -20% discount Rs.496/=

This book is the sinhala translation of “The Land” by Mildred D. Taylor.
The Land follows the life of Paul-Edward Logan. Paul is the child of a white man and a woman with Black and Native American ancestry. Paul has three entries from Paul’s journal, after the main story ends. The dialogue uses the Southern dialect from the 1870s and 1880s.

Additional information

book author

Publisher

My Cart (0 items)

No products in the cart.