සිරකරුවාගේ බිරිඳ – Book Hunter
20% OFF

සිරකරුවාගේ බිරිඳ

රු704.00

In Stock

Quick Overview

sirakaruwage birinda, සිරකරුවාගේ බිරිඳ, sirakaruuwage birida, The Prisoner’s Wife, Maggie Brookes,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

සිරකරුවාගේ බිරිඳ Rs. 550 -20% discount Rs. 440/-

This book is the sinhala translation of “The Prisoner’s Wife” by Maggie Brookes.
Inspired by the true story of a daring deception that plunges a courageous young woman deep into the horrors of a Nazi POW camp to be with the man she loves.

In the dead of night, a Czech farm girl and a British soldier travel through the countryside. Izabela and prisoner of war Bill have secretly married and are on the run, with Izzy dressed as a man. The young husband and wife evade capture for as long as possible—until they are cornered by Nazi soldiers with tracking dogs.

Izzy’s disguise works. The couple are assumed to be escaped British soldiers and transported to a POW camp. However, their ordeal has just begun, as they face appalling living conditions and the constant fear of Izzy’s exposure. But in the midst of danger and deprivation comes hope, for the young couple are befriended by a small group of fellow prisoners. These men become their new family, willing to jeopardize their lives to save Izzy from being discovered and shot.

The Prisoner’s Wife tells of an incredible risk, and of how our deepest bonds are tested in desperate times. Bill and Izzy’s story is one of love and survival against the darkest odds.

My Cart (0 items)

No products in the cart.