හිට්ලර් සොරාගත් රෝස හාවා – Book Hunter
20% OFF

හිට්ලර් සොරාගත් රෝස හාවා

රු360.00

In Stock

Quick Overview

Hitlar Soragath Rosa Haavaa, හිට්ලර් සොරාගත් රෝස හාවා, When Hitler Stole Pink Rabbit, Judith Kerr,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

හිට්ලර් සොරාගත් රෝස හාවා Rs.450 -20% discount Rs.360/=

This book is the sinhala translation of “When Hitler Stole Pink Rabbit” by Judith Kerr.
“Anna is too busy with schoolwork and tobogganing to listen to the grown-ups’ talk of Hitler. But one day she and her brother are rushed out of Germany in alarming secrecy, away from everything they know. Their father is wanted by the Nazis – dead or alive.

Additional information

book author

Publisher

My Cart (0 items)

No products in the cart.