ළමා පොත් කට්ටල අංක 4 – Book Hunter
15% OFF

ළමා පොත් කට්ටල අංක 4

රු2,362.00

In Stock

Quick Overview

kids book pack 4

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

මිහිලි 500 – 30% discount 350

මැදියම් රැයේ මායාව 250 – 10% discount 225

කච කච සිමෝනා 380 – 10% discount 342

කච කච සිමෝනා – විභාග භූතයා 380 – 10% discount 342

කොක්ලේ මහත්මියගේ පුසා 130 – 20% discount 104

තාත්තයි දුවයි 180 – 20% discount 144

අයියයි මල්ලියි 200 – 10% discount 180

කාර් පුංචා 250 – 10% discount 225

පාත්තයින්ට මට්ටුවක් 150 – 10% discount 135

තැත්ඊවා ඉත්තෑවා 150 – 10% discount 135

සුසිගේ චාරිකාව 200 – 10% discount 180

පොත්වල වටිනාකම = රු. 2770 වට්ටම් සහිත වටිනාකම = රු. 2362

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ළමා පොත් කට්ටල අංක 4”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.