101 ඩැල්මේෂන් – Special Edition – Book Hunter
20% OFF

101 ඩැල්මේෂන් – Special Edition

රු600.00

In Stock

Quick Overview

dalmatian 101, dodie smith, 101 ඩැල්මේෂන්, ganga noroshini, dalmesion, dalmetion, ගංගා නිරෝෂණී සුදුවැලිකන්ද, Ganga Niroshanee Suduwelikanda books,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

101 ඩැල්මේෂන් – Special Edition – Rs.750 -20% discount Rs.600/-

This book is the sinhala translation of “101 dalmatians” by Dodie Smith.
The Hundred and One Dalmatians is a 1956 children’s novel by Dodie Smith about the kidnapping of a family of Dalmatian puppies. It was originally serialized in Woman’s Day as The Great Dog Robbery, and details the adventures of two dalmatians named Pongo and Missis as they rescue their puppies from a fur farm.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “101 ඩැල්මේෂන් – Special Edition”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.